pl  /  en  /  de  /  ru

Klauzula Zgody - Polityka Prywatności

Szanowni Państwo, każdorazowo do złożonej aplikacji rekrutacyjnej należy dołączyć poniższą klauzulę zgody:

Klauzula Zgody

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności dla Kandydatów dostępną na stronie  https://www.lakma.com/kariera.php.

                                                                                                              ………………………………………………………………………

                                                                                                              data i podpis Kandydata do pracy

 

Polityka Prywatności - Część informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LAKMA STREFA Sp z oo , 43-254 ul. Gajowa 7 ,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lakma.com,

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres  2 lat .

 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7) podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże brak wskazania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, uniemożliwi jego przebieg.

 

8) pozyskane dane osobowe w wyniku prowadzonej rekrutacji nie będą udostępniane innym podmiotom.